Arhiva za kategoriju "Građevinska zemljišta"
Većim dijelom građevinsko, manjim dijelom poljoprivredno zemljište , Žminj
€ 220000 10578 m2

Većim dijelom građevinsko, a manjim dijelom poljoprivredno zemljište kojeg čine  3 čestice površina 5.260 m2, 4.455 m2 i 863 m2, odnosno ukupne površine 10.578 m2. Površina građevinskog zem...

Građevinsko zemljište u naselju Kurili , Kanfanar
€ 80000 2817 m2

Građevinsko zemljište nalazi se unutar granica građevinskog područja naselja Kurili. Ukupna površina zemljišta  je 2.817 m2 a sastoji se od 3 čestica različitih veličina (1.094 m2, 667 m2 i...

Građevinsko zemljište u naselju Smoljanci , Svetvinčenat
€ 66480 1662 m2

Građevinsko zemljište nalazi se unutar granica građevinskog područja naselja Smoljanci. Ukupna površina zemljišta  je 1.662 m2. Do zemljišta vodi pristupni put, a osnovna infrastruktura ...

Građevinsko zemljište , Tinjan
€ 165000 6598 m2

Zemljište se nalazi unutar neizgrađenog, uređenog dijela  građevinskog područja manjeg naselja u sastavu Općine Tinjan, u zoni stambene namjene, na 40-tak metara udaljenosti od glavne ceste Tin...

Zemljište u Španidigi od kojeg dio građevinsko , Rovinj
€ 80000 13285 m2

Nekretnina se nalazi u predjelu Španidiga, južno od ceste Rovinj - Bale, ukupne površine 13.285 m2. Prema Prostornom planu uređenja Grada Rovinja manji dio čestice (oko 1.200 m2) nalazi se unuta...

Građevinsko zemljište u Balama , Bale
€ 100000 3630 m2

Građevinsko zemljište se prema Prostornom planu uređenja općine Bale nalazi unutar granica građevinskog područja i unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja naselja Bale, a prema korištenj...

Građevinsko zemljište u Rovinju , Rovinj
€ 705000 3391 m2

Građevinsko zemljište pretežito stambene namjene (M1)  unutar granica obuhvata GUP-a. Čestica je pravokutnog oblika, a njena površina iznosi 3.391 m2 i do nje vodi pristupni put....

Građevinsko zemljište u naselju Maružini , Kanfanar
€ 126940 5770 m2

Građevinsko zemljište se nalaze unutar granica građevinskog područja naselja Maružini smještenog 2,5 km južno od općinskoga središta Kanfanara. Zemljište je ukupne površine 5.770 m2 do koj...

Građevinsko zemljište u selu Gržini , Žminj
€ 65135 1861 m2

Građevinsko zemljište se nalazi u cijelosti unutar granica građevinskog područja naselja Gržini (Općina Žminj) i to uz sam pristupni put. Naselje Gržini je udaljeno od  mjesta Cere oko 2,2 ...

Građevinsko zemljište mješovite pretežito poslovne namjene , Rovinj
€ 100000 1000 m2

Građevinsko zemljište mješovite pretežito poslovne namjene unutar granica građevinskog područja naselja Rovinjsko Selo, udaljeno od glavne ceste oko 50 m. Zemljište se sastoji od dvije povezan...

Građevinsko zemljište – gospodarske namjene (Kanfanar) , Kanfanar
€ 64760 6476 m2

Zemljište se nalazi unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske namjene - proizvodne - pretežito zanatske (I13 - proizvodna zona Kanfanar) - neizgrađeni - neuređeni dio. Z...